KLF VOORWAARDEN

DISCLAIMER

Op alle transacties zijn de KLF algemene voorwaarden van toepassing.

© KLF Building Products. Niets van de verstrekte (product)informatie mag worden gebruikt voor publicatie zonder uitdrukkelijke toestemming van KLF. Firetect® is een geregistreerd merk van KLF. Gezien de complexiteit van wetgeving, normen en testresultaten adviseert KLF om in alle (afwijkende) gevallen een op uw specifieke praktijksituatie afgestemde beoordeling te laten maken. Er kunnen dan ook geen rechten aan de verstrekte info of testresultaten worden ontleend.

Firetect® wordt voortdurend doorontwikkeld. KLF behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, productspecificaties aan te passen of te wijzigen. Afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie; verstrekte info is uitsluitend bedoeld als leidraad. Gezien KLF noch invloed heeft op installatiemethoden noch op werkomstandigheden, kan geen enkele garantie worden gegeven inzake daadwerkelijke productprestaties; noch zal geen enkele aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor enig verlies, schade of letsel, voortvloeiende uit toepassing van de verstrekte info.

RETOURNERING

FIRETECT bouwproducten vallen onder Systeem 1 veiligheidsproducten vlg. CPR 305/2011. Derhalve is het herroepingsrecht niet van toepassing en producten zullen niet retour worden genomen.

Gezien de complexiteit van wetgeving, normen en testresultaten adviseert KLF om in alle (afwijkende) gevallen een op uw specifieke praktijksituatie afgestemde beoordeling te laten maken. Neem contact met ons op voor onderbouwd advies.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN KLF BUILDING PRODUCTS B.V.

KvK-nr. 04061820 | KvK MIDDEN-NEDERLAND

Artikel 1: definities

In de navolgende artikelen wordt verstaan onder:
KLF: KLF Building Products B.V. , de gebruiker van deze voorwaarden;
opdrachtgever: de contractpartij met wie KLF een overeenkomst heeft gesloten dan wel voornemens is te sluiten;
overeenkomst: de overeenkomst die KLF met de opdrachtgever sluit of voornemens is te sluiten;

Artikel 2: toepasselijkheid

1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die KLF met opdrachtgever sluit alsmede op al haar offertes en uit de overeenkomsten voortvloeiende diensten, leveringen en transacties.
2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van KLF van de hand heeft gewezen met het doel die voorwaarden te vervangen door de algemene voorwaarden van opdrachtgever en KLF met die vervanging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3: aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

1. De door KLF gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en binden haar eerst nadat de daarop gebaseerde opdrachten schriftelijk door haar zijn bevestigd dan wel nadat aan deze opdrachten door KLF daadwerkelijk en volledig uitvoering is gegeven.
2. De door KLF gedane aanbiedingen zijn, tenzij anders is aangegeven, geldig gedurende 30 dagen, behoudens hetgeen in artikel 4 van deze voorwaarden is bepaald. Indien de aanbieding binnen een termijn van 30 dagen niet volledig en onvoorwaardelijk is aanvaard, komt de aanbieding te vervallen.
3. Elk voorbeeld, model, tekening of monster dat door KLF is getoond aan opdrachtgever wordt steeds beschouwd als te zijn getoond als een indicatie van de kenmerken van het betreffende product. De kenmerken van het uiteindelijk aan opdrachtgever geleverde product kunnen verschillen van de hier bedoelde voorbeelden, modellen, tekeningen of monsters.
4. Aanbiedingen, toezeggingen of afspraken die door ondergeschikten van KLF worden gedaan en die afwijken van de onderhavige voorwaarden, zijn voor KLF slechts bindend indien die aanbiedingen, toezeggingen of afspraken door KLF schriftelijk zijn bevestigd.
5. Tussen KLF en opdrachtgever komt slechts een overeenkomst tot stand indien opdrachtgever een aanbieding van KLF schriftelijk en zonder enig voorbehoud heeft geaccepteerd dan wel, indien van een voorafgaande aanbieding geen sprake is, indien KLF de aanvaarding van de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bekend gemaakt.

Artikel 4: prijzen

1. De door KLF in haar aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, eventuele andere belastingen, douanerechten, transportkosten, afhandelingskosten en verzekeringspremies.
2. De door opdrachtgever gewenste producten zullen in geval een overeenkomst is tot stand gekomen, door KLF aan opdrachtgever in rekening worden gebracht overeenkomstig de door KLF gehanteerde prijzen op de datum van de aanbieding van KLF dan wel, ingeval een aanbieding ontbreekt, de datum waarop de schriftelijke opdracht KLF bereikt.
3. Wijzigingen in grondstofprijzen, overheidsmaatregelen en andere van buiten komende omstandigheden geven KLF steeds het recht om de aangeboden prijs eenzijdig te wijzigen, zelfs als reeds een overeenkomst met opdrachtgever is tot stand gekomen.

Artikel 5: verzending, aflevering en risico

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, bepaalt KLF de wijze van verzending van de producten.
2. Voor het geval partijen zijn overeengekomen dat levering van de producten CPT plaatsvindt naar de door opdrachtgever aangegeven bestemming, gaat het risico van de producten op opdrachtgever over vanaf het moment dat KLF de producten aan de eerste vervoerder ter beschikking stelt. Ingeval van levering franco aan huis zijn de kosten van het lossen niet inbegrepen.
3. Voor alle overige wijzen van levering, anders dan die bedoeld onder lid 2 van dit artikel, is het risico van de producten voor opdrachtgever vanaf het moment dat de producten het magazijn van KLF hebben verlaten.
4. In de hiervoor in lid 2 van dit artikel bedoelde gevallen bepaalt KLF de wijze van vervoer. Desgevraagd zal KLF een verzekeringsovereenkomst voor het transportrisico afsluiten, waarvan de kosten door opdrachtgever zullen worden gedragen.
5. Alle kosten van het lossen van de producten zijn steeds voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen, dat er voldoende mankracht en apparatuur aanwezig is om het lossen van de producten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Artikel 6: leveringstermijnen

1. Alle door KLF opgegeven of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die KLF bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. KLF spant zich er naar behoren voor in de overeengekomen (leverings)termijnen zo veel mogelijk in acht te nemen.
2. De opgegeven of overeengekomen (leverings)termijn is geen fatale termijn. De enkele overschrijding van de opgegeven of overeengekomen (leverings)termijn heeft niet het verzuim van KLF jegens opdrachtgever tot gevolg. Verzuim treedt eerst in nadat opdrachtgever KLF schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gesteld om haar verplichtingen na te komen. De betreffende redelijke termijn dient ten minste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen (leverings)termijn te belopen.
3. Overschrijding van de (leverings)termijn geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en evenmin het recht om schadevergoeding te vorderen, ook niet als er sprake is van verzuim als in het voorgaande lid is bedoeld. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van KLF en in het geval de (leverings)termijn met meer dan zes maanden wordt overschreden. Alsdan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 7: intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten, zoals copyrights, merkenrechten, patenten e.d., evenals alle overige vergelijkbare rechten met betrekking tot de producten uitsluitend bij KLF. Opdrachtgever zal het gebruik van alle KLF toekomende intellectuele eigendomsrechten c.a. onmiddellijk staken na afloop van enige licentieovereenkomst en/of distributieovereenkomst.
2. Het in het vorige lid bepaalde geldt evenzeer ten aanzien van de door KLF voor opdrachtgever vervaardigde testrapporten en voor de ten behoeve van opdrachtgever door KLF afgegeven certificaten. Het gebruik van deze testrapporten en certificaten is uitsluitend toegestaan indien en voor zo lang opdrachtgever van de producten die hij van KLF heeft afgenomen, gebruikt. De testrapporten en certificaten zijn strikt vertrouwelijk en opdrachtgever is niet gerechtigd om die testrapporten en certificaten aan derden te verstrekken, noch deze door derden te doen gebruiken. Na beëindiging van de relatie KLF-opdrachtgever dient opdrachtgever de testrapporten en certificaten binnen veertien dagen aan KLF te retourneren.
3. Opdrachtgever zal zich onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en op de overige daarmee samenhangende rechten van KLF op de producten.
4. Bij overtreding van één of meerdere bepalingen omschreven in de eerste drie leden van dit artikel door opdrachtgever, verbeurt opdrachtgever aan KLF een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,-- voor elke overtreding of, naar keuze van KLF, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van KLF om een volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 8: betaling

1. Betaling van de door KLF aan opdrachtgever te leveren en/of geleverde producten vindt plaats binnen 30 dagen na de factuurdatum in euro's, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
2. Opdrachtgever is gehouden om de facturen van KLF aan haar te voldoen zonder dat opdrachtgever het recht heeft om zich op enige verrekening te beroepen.
3. Indien betaling door opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum plaatsvindt, is KLF gerechtigd opdrachtgever rente in rekening te brengen op basis van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de factuurdata tot de dag van algehele betaling. Voorts is KLF alsdan gerechtigd, om, voor het geval zij haar vordering ter incasso uit handen moet geven aan een derde, opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, welke 15% zullen bedragen van de vordering aan hoofdsom met een minimum van € 150,--.

Artikel 9: Zekerheidsstelling en opschortingsrecht

1. KLF is steeds gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor de richtige nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens KLF, ook indien KLF de overeengekomen goederen nog niet (volledig) heeft geleverd, dan wel de overeenkomst anderszins nog niet (volledig) heeft uitgevoerd.
2. Indien opdrachtgever weigert om de door KLF verlangde zekerheid te stellen, heeft KLF het recht de overeenkomst te ontbinden en dan is opdrachtgever gehouden KLF de door haar geleden schade, onkosten en winstderving volledig te vergoeden.
3. Voorts is KLF gerechtigd om, ingeval opdrachtgever enige betalings- of andere verplichting jegens KLF niet nakomt, haar werkzaamheden op te schorten, ook ingeval tussen partijen een vaste leveringstermijn is overeengekomen.
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd zijn betaling op te schorten.

Artikel 10: eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrecht

1. Alle aan opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van KLF totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten, evenals alle overige bedragen die opdrachtgever wegens het tekortschieten in zijn betalingsverplichting jegens KLF verschuldigd is, volledig aan KLF zijn voldaan.
2. Zo lang de eigendom van de producten niet op opdrachtgever is overgegaan, is het hem niet toegestaan om over deze zaken te beschikken, dan wel enige derde daarop een (zekerheids)recht te verlenen, tenzij er sprake is van doorverkoop binnen het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van opdrachtgever.
3. Opdrachtgever verplicht zich de producten zodanig op te slaan, dat deze steeds kunnen worden geïdentificeerd door derden als producten die eigendom zijn van KLF dan wel van haar afkomstig zijn. Opdrachtgever is verplicht in geval van aanspraken van derden op de producten alle medewerking aan KLF te verlenen ter uitoefening van haar (eigendoms)rechten.
4. Voor het geval opdrachtgever aan enige verplichting voorvloeiend uit de met KLF gesloten overeenkomst(en) geen uitvoering heeft, is KLF steeds gerechtigd om de aan opdrachtgever geleverde producten in bezit te nemen en die producten van opdrachtgever danwel onder enige andere derde partij, die de producten voor opdrachtgever houdt, in te nemen. Opdrachtgever dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,-- te verbeuren aan KLF.
5. Indien een derde kenbaar heeft gemaakt enig recht op de producten van KLF te claimen of daarop enig zekerheidsrecht te willen vestigen, is opdrachtgever verplicht KLF daarvan direct op de hoogte te stellen.
6. Opdrachtgever is steeds verplicht om de producten die hij van KLF heeft afgenomen deugdelijk tegen de risico's van brand, explosie, diefstal en dergelijke te verzekeren en verzekerd te houden en is desverzocht verplicht om mee te werken aan het vestigen van een pandrecht op de verzekeringspenningen ten behoeve van KLF indien het verzekerde risico ten aanzien van de verzekerde producten zich daadwerkelijk verwezenlijkt.
7. Tot zekerheid van al hetgeen opdrachtgever schuldig is of wordt aan KLF, verpandt opdrachtgever hierbij, voor zover nodig bij voorbaat, aan KLF, die deze verpanding aanvaardt, alle huidige en toekomstige bedrijfsactiva, in ieder geval bestaande uit de inventaris en bedrijfsvoorraden, alsmede uit de vorderingen die opdrachtgever op derden heeft of zal verkrijgen. Tevens verbindt opdrachtgever zich om aan KLF te verpanden al zijn toekomstige vorderingen die hij op derden - uit welken hoofde ook - zal verkrijgen uit ten tijde van deze verpanding nog niet bestaande rechtsverhoudingen. Opdrachtgever verleent hierbij aan KLF de onherroepelijke volmacht om de door KLF te bepalen vorderingen aan zichzelf te verpanden tot zekerheid voor al hetgeen opdrachtgever aan KLF schuldig is of wordt.

Artikel 11: reclames

1. Opdrachtgever is verplicht om direct na aflevering van de producten het geleverde te controleren. Reclames van opdrachtgever over de levering dienen binnen drie dagen schriftelijk bij KLF te worden ingediend bij gebreke waarvan elk recht van reclame komt te vervallen.
2. Opdrachtgever is gehouden om KLF in de gelegenheid te stellen de reclame ten aanzien van de geleverde producten te (doen) inspecteren en opdrachtgever verplicht zich de betreffende producten daarvoor ter beschikking van KLF te houden gedurende acht werkdagen na ontvangst van de reclames door KLF. Indien opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, wordt hij geacht zijn reclame in te trekken en de producten te hebben geaccepteerd.
3. Ingeval een reclame van opdrachtgever gegrond wordt bevonden is KLF gerechtigd om de betreffende producten te vervangen danwel opdrachtgever te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag waarop de producten ten aanzien waarvan de reclames gelden, zien.
4. Ingeval van een niet geaccepteerde reclame zijn de kosten van de inspectie en alle daarmee samenhangende kosten voor rekening van opdrachtgever. Wordt de reclame geaccepteerd, dan draagt KLF deze kosten.
5. Opdrachtgever dient aan te tonen, dat hij de producten heeft ontvangen, geïnstalleerd, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de voorwaarden, uitvoeringscondities en aanwijzingen van KLF. Is dat niet het geval, dan vervalt zijn recht van reclame.

Artikel 12: garantie

1. KLF garandeert gedurende een periode van vijf jaar na levering van de producten, dat zij geschikt zijn voor het beoogde gebruik, voor zover het betreft de gekozen materialen, tenzij het KLF niet vrij stond deze materialen te kiezen. Gedurende de betreffende garantieperiode garandeert KLF de afwezigheid van gebreken in de producten.
2. Ingeval van een terechte garantieclaim heeft KLF de plicht de betreffende producten te repareren of te vervangen danwel opdrachtgever te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van dat deel van het factuurbedrag waarop de betreffende producten zien, zulks ter keuze van KLF.
3. KLF is nimmer aansprakelijk voor arbeidskosten die opdrachtgever in verband met de teruggave, het vervangen of het opnieuw installeren van de geleverde producten heeft gemaakt.
4. Op deze garantie kan uitsluitend een beroep worden gedaan indien opdrachtgever aantoont, dat de producten zijn geïnstalleerd, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de voorwaarden, uitvoeringscondities en aanwijzingen van KLF. Ten aanzien van producten die in strijd met de voorwaarden, uitvoeringscondities en aanwijzingen van KLF zijn geïnstalleerd, gebruikt en/of bewaard vervalt de garantie.
5. Deze garantie geldt niet voor vlekken, krassen en andere beschadigingen aan de producten die zich voordoen na de levering ervan.

Artikel 13: aansprakelijkheid

1. Elke aansprakelijkheid van KLF voor schade van opdrachtgever is steeds beperkt tot hetgeen waartoe KLF gehouden is in het kader van de in het vorige artikel genoemde garantiebepalingen.
2. KLF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door leegloop personeel, schade door verlies van gegevens en data en reputatieschade.
3. Iedere aansprakelijkheid van KLF voor schade van opdrachtgever is steeds beperkt tot een vergoeding van maximaal het met de overeenkomst gemoeide bedrag dan wel het bedrag dat door verzekering wordt gedekt, indien en voor zover KLF tegen de betreffende aansprakelijkheid is verzekerd en indien het door de verzekering gedekte bedrag hoger is dan het met de overeenkomst gemoeide bedrag.
4. KLF is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde producten, noch indien de door haar geleverde producten door opdrachtgever of door derden zijn gewijzigd.
5. Indien KLF voor de uitvoering van enige opdracht gebruik maakt of moet maken van de medewerkingen en/of diensten van derden en/of leveranciers, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties.
6. KLF is niet aansprakelijk voor fouten of onrechtmatige daden van haar werknemers, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
7. Elke aansprakelijkheid van KLF vervalt een jaar na de levering van de producten, tenzij de aansprakelijkheidsclaim binnen dat jaar door opdrachtgever bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 14: overmacht

1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor KLF geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat KLF tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever zal zijn gehouden.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid als gevolg waarvan KLF verhinderd is de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
3. Onder overmacht voor KLF wordt in ieder geval verstaan: stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering door toeleveranciers, defecte of storende telefoon- en internetlijnen, overstromingen, brand, inbraak, calamiteiten, infecties van ICT-systemen, vernielingen alsmede schaarste.

Artikel 15: ontbinding overeenkomst

Ingeval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever dan wel ingeval opdrachtgever wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling heeft KLF het recht de overeenkomst met opdrachtgever ontbonden te verklaren, behoudens de overige rechten van KLF.

Artikel 16: gedeeltelijke nietigheid

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig of nietig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 17: toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten met KLF en op alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee mochten samenhangen is het Nederlands recht van toepassing.
2. Ingeval van een internationale koop prevaleert eveneens het Nederlands recht met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

TOP